Чкаловська громада

Запорізька область, Мелітопольський район

Постійні комісії ради

 

УКРАЇНА

Чкаловська сільська рада

Мелітопольського району Запорізької області

восьмого скликання

перша сесія

 

РІШЕННЯ

 

24 листопада 2020 року                                                                № 6

 

Про утворення постійних комісій сільської

ради та  затвердження їх складу

 

        Керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26, статтею 47  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чкаловська сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Створити постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку території, регуляторної політики та діяльності виконавчих органів ради у складі 7 депутатів:

Голова – Голота О.Ю.

Члени комісії: Король В.М., Малов В.М., Марчук С.С., Нагога І.О., Пинчук І.О., Пилипенко Л.В.

 1.  Створити постійну комісію з питань земельних відносин, благоустрою території, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства у складі 7 депутатів:

Голова – Шкрум А.П.

Члени комісії: Заторський В.В., Бдуленко С.М., Бедюх І.І., Гулак Л.В., Діхтяр Є.А., Шепель С.Ф.

 1. Створити постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та захисту прав громадян у складі 7 депутатів:

Голова – Остроконь А.В.

Члени комісії: Зачепило М.М., Кривко Т.Б., Шепель І.М., Харитонюк Г.С., Шкрум М.В., Сахно Ю.М.

 

 

 1. Затвердити Положення про постійні комісії Чкаловської сільської ради Мелітопольського району Запорізької області (додається).
 2. Головам утворених постійних комісій Чкаловської сільської ради  забезпечити на першому засіданні кожної комісії вирішити питання щодо структури комісії, у тому числі обрання заступника голови та секретаря комісії.

 

 

      Сільський голова                                                   С.КАЛИНОВСЬКИЙ

 

 

 

Затверджено

рішенням  Чкаловської сільської ради

№ 6  від 24.11.2020  року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Чкаловської сільської  ради Мелітопольського району Запорізької області

 

 1. Загальні положення
  1. Постійна комісія ради (далі – постійна комісія) є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, контролю за рішеннями виконавчого комітету.
  2. Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються постійною комісією.
  3. До складу постійної комісії не можуть бути обрані сільський голова та секретар ради.
  4. Постійна комісія підзвітна Чкаловській сільській  раді та відповідальна перед нею.
  5. У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом ради та цим Положенням.
  6. Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень громади, сільського голови або секретаря ради.
  7. Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з іншими постійними та тимчасовими комісіями ради, управліннями та відділами виконавчих органів Чкаловської сільської  ради, іншими особами, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.
  8. Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
  9. Перелік і функціональна спрямованість постійних комісій визначаються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.
  10. Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

 

 1. Голова постійної комісії
  1. Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу, у тому числі забезпечує організаційну підготовку її засідань.
  2. Скликає і веде засідання комісії.
  3. Дає доручення членам комісії.
  4. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.
  5. Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії
  6. Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.
  7. Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії, протоколів засідання комісії.
  8. Забезпечує гласність в роботі комісії.
  9. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.

 

 1. Завдання та організація діяльності постійної комісії
  1. Основним завданням постійної комісії є розробка та попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовка висновків з питань, які планується винести на розгляд ради.

         Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей соціально-культурної сфери, інші питання, які вносяться на розгляд ради, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

  1. Постійні комісії за дорученням ради, секретаря сільської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету сільської ради органів, а також питань, віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету сільської ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету сільської ради.
  2. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.
  3. Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
  4. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у спосіб, визначений Регламентом ради.
  5. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

         Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості.

           3.7.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників виконавчого комітету ради.

            3.8.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради,  сільського,  голови, секретаря ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

            3.9.Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Напрямки діяльності постійних комісій
  1. Комісія з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку території, регуляторної політики та діяльності виконавчих органів ради:

- попередньо розглядає і готує висновки по проектах цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку села, проекту сільського бюджету,  внесених до них змін, по звітах про виконання бюджету та відповідних програм, поданих на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань;

- здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, вносить на обговорення звіти керівників організацій, установ про виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань;

- попередньо розглядає питання утворення структури апарату управління сільської ради та її виконавчих органів, затвердження їх штатного розпису;

- попередньо розглядає питання діяльності утворених виконавчих органів сільської ради, заслуховує звіти їх керівників;

- готує рекомендації по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;

- контролює видатки, пов'язані із здійсненням сільською радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальної громади сільським бюджетом;

- готує пропозиції щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

- здійснює  контроль  за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

- готує пропозиції щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- бере участь у підготовці проектів  регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради;

- бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради;

- попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності;

- спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань;

- розробляє план заходів по наповненню доходної частини сільського бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду за його наявності;

 • розглядає інші питання, доручені радою, сільським головою.

 

4.2. Повноваження постійної комісії з питань земельних відносин, благоустрою території, охорони навколишнього природного середовища та житлово-комунального господарства

 • розглядає питання та проекти рішень щодо земельних відносин, благоустрою території, охорони навколишнього природного середовища та житловокомунального господарства;
 • розглядає проекти програм з питань, що належать до компетенції;
 • вносить пропозиції та проекти рішень ради щодо фінансування галузі житловокомунального господарства;
 • розглядає проекти рішень ради щодо затвердження програм розвитку чи реорганізації закладів комунального господарства, відновлення їх матеріальнотехнічної бази;
 • розглядає питання щодо управління об’єктами комунальної власності;
 • розглядає питання щодо надання в оренду майна комунальної власності;
 • розглядає за дорученням ради питання про передачу під заставу і придбання та відчуження майна об’єктів комунальної власності;
 • розглядає питання щодо регулювання земельних відносин,
 • розглядає питання щодо надання дозволів на спеціальне використання земельних ресурсів  територіальної громади;
 • розглядає питання щодо здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства;
 • розглядає пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
 • розглядає питання щодо розроблення місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови, будівництва і реконструкції об’єктів населених пунктів, іншої містобудівної документації;
 • розглядає питання щодо затвердження програм соціально-економічного  розвитку, сільського бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
 • розглядає питання щодо пропозицій ставок земельного податку, надання пільг, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • розглядає питання щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування;
 • розглядає питання щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.
 • розглядає інші питання, доручені радою, сільським головою.

 

4.3. Повноваження постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, регламенту, депутатської діяльності, законності, правопорядку та захисту прав громадян:

 • розглядає проекти рішень ради щодо затвердження програм покращання медичного обслуговування населення, матеріального забезпечення лікувальних закладів, реконструкції медичної амбулаторії;
 • розглядає проекти програм щодо розвитку освіти, оптимізації мережі закладів освіти, їх матеріальнотехнічного забезпечення, підвезення дітей та працівників до місця навчання, покращення харчування учнів шкіл та вихованців дошкільних закладів, тощо;
 • попередньо розглядає питання призначення керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти;
 • попередньо розглядає питання, що стосуються соціального захисту населення, надання пільг, надання продуктових пайків особам із числа пільговиків, надання матеріальної допомоги на лікування, надання допомоги на поховання;
 • вносить пропозиції та розробляє програми соціального захисту населення громади, контролює та заслуховує попередні звіти про хід їх виконання;
 • розглядає питання освіти дітей – сиріт та дітей, що залишилися без опіки батьків у закладах освіти;
 • розглядає питання розвитку культури, збереження історичної спадщини та пам’яток культури, питання стосовно утримання мережі, відновлення матеріально – технічної бази закладів культури;
 • попередньо розглядає проекти програм щодо розвитку культури, історичної спадщини, духовності;
 • розглядає питання цільового відродження осередків традиційної народної творчості, національно – культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • розглядає питання щодо затвердження програм соціально-економічного  розвитку, сільського бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
 • розглядає питання щодо організації охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури;
 • розглядає попередньо питання щодо дострокового припинення повноважень сільського голови, секретаря ради та депутатів  сільської ради у порядку, встановленому законом.
 • готує рекомендації  з питань щодо зміцнення законності та правопорядку, питання координації дій з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • подає проекти та звіти про виконання місцевих програм і бюджету на відповідний рік з питань пов'язаних з повноваженнями комісії;
 • розглядає питання утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 • розглядає питання додержання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • розглядає питання контролю за додержанням депутатами та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»;
 • вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту ради;
 • сприяє розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян;
 • бере участь у розробці заходів щодо реалізації наказів виборців пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях ради, сприяє в організації і перевірці їх виконання;
 • розглядає питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення;
 • розглядає питання, пов’язані із приведенням актів нормативного характеру, виданих радою (у тому числі й попередніх скликань) та її виконавчими органами, у відповідність до чинного законодавства України;
 • розглядає питання, пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів (у тому числі здійснює контроль за дотриманням сільським головою, секретарем, депутатами ради вимог ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо процедур врегулювання конфлікту інтересів), надає голові, секретарю та депутатам ради консультації та роз'яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками;
 • попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм, а також звіти про їх виконання, спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань;
 • координує співпрацю засобів масової  інформації з сільською  радою, виконавчим комітетом, підприємствами і установами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями;
 • розглядає інші питання, доручені радою, сільським головою.

5. Взаємодія постійної комісії з виконавчим комітетом, управліннями та відділами

         5.1 Рекомендації постійної комісії подаються сільському голові в письмовій формі з реєстрацією в загальному відділі.

         5.2 Виконавчий комітет, управління та відділи ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.

         5.3 У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

         5.4 Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд  ради проект рішення з порушеного питання.

         5.5 Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

Секретар  сільської ради                                             І.БАБИЧ                                                           

             

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора